Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SATOS

 1. Toepasselijkheid
  1. Wij, Satos B.V. (hierna “SATOS”) bieden diverse diensten aan op het gebied van crypto-currency. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen SATOS en de Klant (“Klant”) met betrekking tot alle diensten die wij leveren.
 1. Definities
  1. Cryptovaluta” een digitale eenheid die een waarde vertegenwoordigd. Deze worden elders ook wel digitale valuta, tokens of credits genoemd.
  2. Cryptovaluta-adres” is een adres dat je kan vergelijken met een bankrekeningnummer, maar in dit geval voor cryptovaluta.
  3. Diensten”, de door SATOS aangeboden diensten.
  4. Miner(s)” computers die door personen of bedrijven ingezet worden om tegen een vergoeding cryptocurrency-transacties te controleren.
  5. Platform” het peer-to-peer platform waarop Klanten, via Bybit.com, cryptovaluta kunnen kopen en verkopen, en bepaalde andere Diensten kunnen afnemen.
  6. Wallet”, een digitale Dienst van SATOS die de publieke en private sleutels van de crypto-valuta transacties van de Klant bewaart en toegankelijk houdt voor verdere crypto-valutatransacties van de Klant.
 1. Vereisten
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van SATOS moeten Klanten een account aanmaken bij SATOS op het Bybit platform.
  2. Daarnaast moeten Klanten aan de volgende vereisten voldoen:
   1. De Klant is meerderjarig of beschikt over de vereiste toestemming van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger(s);
   2. De Klant heeft woonplaats binnen de Europese Unie, en is geen staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika;
   3. De Klant is geen onderdaan of staatsburger van een land dat onderworpen is aan sancties van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Nederland of het Verenigd Koninkrijk;
   4. De Klant is houder van het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer dat gebruikt wordt voor de verwerking en/of betaling van de transacties;
   5. De Klant heeft het (cryptovaluta-)adres dat gebruikt wordt bij het handelen in eigen bezit. Onder ‘eigen bezit’ wordt verstaan het in beheer hebben van de publieke en de privé sleutel van het betreffende adres en/of indien het gaat om een adres van een online wallet of crypto-handelsbeurs (zoals het Bybit platform) hier het hoofdelijk beheer over te hebben;
   6. De (crypto)valuta die de Klant aanbiedt, heeft de Klant op legitieme manier verworven, en de Klant is heeft geen kennis of vermoeden van een mogelijk illegaal verleden van de (crypto)valuta. De tegoeden (zowel in euro’s als cryptovaluta) zijn legitiem van aard zijn. De Klant kan dit op verzoek van SATOS aantonen. Wanneer de Klant dit volgens SATOS redelijkerwijs onvoldoende weet aan te tonen heeft SATOS het recht de relatie te beëindigen en relevante transactie op te schorten of ongedaan te maken; en
   7. De Klant is de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van de (crypto)valuta die gebruikt wordt in het kader van de Diensten van SATOS. Als dit niet het geval is dient de Klant dit altijd voorafgaand aan de transactie aan te geven.
 1. Onboarding
  1. SATOS is onderworpen aan strenge wetgeving, onder meer aan de wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering en specifieke sanctiewetgeving. Deze leggen SATOS diverse “Know Your Customer” en “Anti-Money Laundering” verplichtingen op. In dat kader dienen alle Klanten van SATOS een verificatieproces te doorlopen.
  2. Nieuwe Klanten kunnen geen gebruik maken van de Diensten voordat zij het hiervoor genoemde verificatieproces succesvol hebben afgerond.
  3. Ook Klanten die overgaan van Bybit naar SATOS moeten dit proces voltooien; hun eventuele bestellingen worden pas uitgevoerd en geleverd na voltooiing van dit proces.
 1. Diensten
  1. SATOS levert diverse Diensten op het gebied cryptovaluta. De belangrijkste Diensten die SATOS levert zijn de volgende:
   1. Custody – Diensten op het gebied van de beveiliging en het beheer van cryptovaluta die Klanten bezitten; en
   2. Transacties – Klanten kunnen op het Platform cryptovaluta kopen en verkopen. Het gaat om transacties cryptovaluta – euro, euro – cryptovaluta en cryptovaluta – cryptovaluta.
  2. Ter volledigheid, de Klant zal tijdig uitvoering geven aan alle transacties en (gerelateerde) overeenkomsten. Bovendien zal de Klant SATOS tijdig alle medewerking verlenen die SATOS redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te kunnen verlenen.
  3. SATOS kan de Diensten van tijd tot tijd wijzigen. Bijvoorbeeld in het kader van technologische ontwikkelingen, in geval van een wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving, wijzigingen in de bedrijfsvoering van SATOS of externe omstandigheden die een significante impact hebben op de bedrijfsvoering van SATOS. SATOS stelt de Klant minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen in werking treden, op de hoogte. Als de Klant het niet met de wijzigingen eens is, is de gerechtigd om zijn contractuele relaties met SATOS op te zeggen.
  4. De Klant zal SATOS onmiddellijk op de hoogte stellen van problemen met de account van de Klant of met enige Diensten (in het bijzonder ten aanzien van orders en transacties).
  5. SATOS brengt de Klant in herinnering dat de wet vereist dat de Diensten aan de overeenkomst voldoen.
 1. Bybit
  1. SATOS werkt voor haar dienstverlening samen met Bybit Fintech Limited (Bybit.com) (“Bybit”). Bybit opereert – direct of indirect – de Bybit.com website, dat toegankelijk is via een app en website. Deze website fungeert als een beurs waarop transacties met betrekking tot cryptovaluta kunnen plaats vinden. Alle transacties die de Klant hier uitvoert zijn transacties met SATOS.
  2. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van SATOS, moeten alle Klanten een Bybit-account hebben. Klanten kunnen een account verkrijgen door zich op de app of website van Bybit te registreren (en de daartoe relevante overeenkomsten sluiten). Door het accepteren van deze algemene voorwaarden ga je er mee akkoord dat je met jouw Bybit-account ook diensten bij SATOS kan afnemen.
  3. Dit Bybit-account wordt onder meer gebruikt om de crypto-valuta van Klanten vast te leggen die op het Platform gebruikt kunnen worden om transacties te sluiten. Klanten kunnen “tegoeden” op hun account zetten door er cryptovaluta of geld (fiat) op te storten.
  4. De Klant geeft SATOS toestemming om op verzoek van Bybit en haar partners, tegoeden van de Klant te reserveren en op te nemen ter afwikkeling van transacties door de Klant gemaakt met de “Bybit Card – Mastercard”. Tevens geeft de Klant toestemming om retourbetalingen en te veel gereserveerde of opgenomen tegoeden terug te laten storten op het tegoed van de Klant en tegoeden te converteren indien dit nodig is voor de afwikkeling van de transacties.
  5. De Klant geeft SATOS toestemming om op verzoek van Bybit en haar partners, tegoeden van de Klant te reserveren en op te nemen ter afwikkeling van verplichtingen vanuit “Earn” producten van Bybit. Tevens geeft de Klant toestemming om retourbetalingen, beloningen en te veel gereserveerde of opgenomen tegoeden terug te laten storten op het tegoed van de Klant.
  6. Voor onregelmatigheden en disputen betreffende gereserveerde of opgenomen tegoeden betreffende “Bybit Card – Mastercard” of “Earn” welke contractuele relaties met Bybit betreffen, dient de Klant contact op te nemen met de klantenservice van Bybit.
 1. Custody
  1. SATOS biedt Klanten een online tegoed aan voor de crypto en fiat die zij bij SATOS in bewaring geeft. SATOS beheert de waarde van de cryptovaluta op wallets waarvan zij zelf de private-keys beheert in het geval van crypto en in het geval van SATOS Tokens of fiat, de eurowaarde op haar bankrekening danwel de bankrekening van Stichting SATOS Escrow met Kamer van Koophandel nummer 90512766.
  2. Wanneer de Klant fiat aan SATOS overmaakt of cryptocurrency verkoopt voor fiat, krijgt de Klant SATOS virtuele valuta die als EUR of € weergegeven worden in het saldo. Bij het aanvragen van een opname in SATOS virtuele valuta worden deze voorafgaand aan de transactie omgezet in fiat. Door het accepteren van deze voorwaarden machtig je SATOS om jouw cryptocurrency om te zetten in door het Platform geaccepteerde virtuele valuta zonder verdere kennisgeving.
  3. SATOS is gerechtigd om naar eigen inzicht, bijvoorbeeld bij teruggedraaide betalingen, tegoeden van de Klant te bevriezen of te verminderen.
 1. Transacties
  1. SATOS stelt Klanten in staat om op Platform cryptovaluta te kopen en te verkopen. Het gaat om transacties cryptovaluta – euro, euro – cryptovaluta en cryptovaluta – cryptovaluta.
  2. Klanten kunnen op het Platform orders plaatsen voor de koop of verkoop van cryptovaluta.
  3. De orders vermelden welke cryptovaluta wordt gekocht of verkocht, waarmee wordt betaald (euro of cryptovaluta) en waarin wordt uitbetaald (euro of cryptovaluta). Dit betekent dat wanneer een Klant
   1. een aankooporder plaatst de Klant toestemming aan SATOS geeft om zijn tegoeden te debiteren dan wel een specifiek cryptovaluta in zijn Wallet te verminderen pro rata het aankoopbedrag van de aangekochte cryptovaluta, en
   2. een verkooporder plaatst de Klant toestemming aan SATOS geeft om zijn tegoeden te crediteren dan wel een specifiek cryptovaluta in zijn Wallet te vermeerderen pro rata het verkoopbedrag van de verkochte cryptovaluta.
  4. Wanneer de Klant een aankoop doet met specifieke cryptovaluta in zijn Wallet, kan het bedrag van de aankoop de waarde van de relevante cryptovaluta in zijn Wallet vermeerderd met de vergoeding van SATOS, niet overschrijden.
  5. Transacties met SATOS betreffen digitale goederen zonder vaste waarde. De te hanteren koers bij een transactie wordt ten tijde van de transactie vastgesteld door SATOS. Deze koers is eenmalig, en na voltooiing van de transactie kan hier geen beroep meer op gedaan worden.
  6. SATOS heeft geen invloed op de afhandeling en verwerkingstijd van opname-en-stortingstransacties door het (cryptovaluta)netwerk en de miners.
  7. Cryptovaluta en betalingen voor cryptovaluta dienen binnen de gestelde tijdsduur op de transactiepagina door SATOS ontvangen te zijn. Indien de cryptovaluta later ontvangen wordt, berekent SATOS een koers van het moment van ontvangen (de actuele koers).
  8. Het is niet toegestaan betalingen direct aan derden te verrichten anders dan crypto-handelsbeurzen. Vult de Klant toch het (cryptovaluta-)adres van een derde in (bijvoorbeeld van een webshop), dan is dit geheel voor risico van de Klant. SATOS behoudt zich het recht voor om dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.
  9. Indien de Klant meer betaald heeft dan het bedrag van zijn order zal de koers door SATOS herberekend worden op basis van het ontvangen bedrag.
  10. SATOS behoudt zich het recht voor om geplaatste en betaalde orders te allen tijde op te schorten of te annuleren totdat deze orders door SATOS zijn afgerond. SATOS is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
  11. Wanneer bedragen teruggestort worden op de rekening van SATOS of SATOS gelden retour naar de Klant stuurt, bijvoorbeeld door het invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) of fraude is SATOS gerechtigd om naar eigen inzicht kosten in rekening te brengen met een maximum van 10% van het bedrag.
 1. Vergoeding
  1. SATOS brengt de Klant een vergoeding in rekening voor de Diensten. Deze vergoeding betreft een percentage over de transacties of een vast bedrag per opdracht. De kosten zijn te vinden op de website en voorafgaand aan het uitvoeren van een transactie.
 1. Risico
  1. De Klant is zich ervan bewust dat het online handelen in (crypto)valuta de nodige risico’s met zich brengt. SATOS wijst in het bijzonder op de volgende risico’s:
   1. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst (zoals dat geldt voor overeenkomsten op afstand conform art. 6:230o BW), nu de prijs van cryptovaluta gebonden is aan schommelingen op de financiële markt. SATOS heeft daarop geen invloed.
   2. De Klant is zich ervan bewust dat de waarde van cryptovaluta sterk kan fluctueren en dat de Klant geen garantie heeft op het stijgen noch behouden van de waarde van de door de Klant in bezit zijnde of te bezitten cryptovaluta.
   3. Online transacties die worden gerealiseerd via open systemen die toegankelijk zijn voor derden zijn inherent aan bepaalde risico’s. Ditzelfde geldt voor het versturen van data; ondanks beveiliging door bijvoorbeeld encryptie bestaat er altijd een kans dat derden kunnen meelezen in data die over het internet wordt verstuurd.
 1. Beschikbaarheid Diensten
  1. SATOS spant zich in om de Diensten toegankelijk en beschikbaar te houden.
  2. In geval van onderhoud, reparaties, updates, upgrades kunnen de Diensten niet of niet volledig beschikbaar zijn. SATOS zal zich inspannen om dit tijdig aan de Klant mee te delen.
  3. De levering en het gebruik van de Diensten kunnen onderworpen zijn aan beperkingen of storingen die voortvloeien uit de stand der techniek waarop SATOS geen invloed heeft. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbaarheid van de gegevensverbindingen die worden geleverd door providers. In bepaalde gevallen kan het niet beschikbaar zijn van het netwerk leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Diensten doordat de noodzakelijke gegevensdoorgifte niet kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen zich tijdelijke capaciteitsproblemen voordoen door piekbelasting van de Diensten, draadloze en vaste netwerken en op het internet.
  4. SATOS kan bepaalde maatregelen nemen als er zich technische storingen voordoen die de Diensten kunnen beïnvloeden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tijdelijk uitschakelen van bepaalde functionaliteiten van de Diensten, of het weigeren van orders van de Klant.
  5. Verstoringen met betrekking tot de Diensten kunnen zich ook voordoen als gevolg van overmacht, in welk geval SATOS niet aansprakelijk is. Onder ‘overmacht’ wordt begrepen overbelasting van de blockchain, stakingen, uitsluitingen en overheidsmaatregelen, en als gevolg van technische of andere maatregelen (zoals reparaties, onderhoud, software-updates en uitbreidingen) die moeten plaatsvinden op de systemen van SATOS of die van dienstverleners, contentproviders en netwerkbeheerders hoger of lager in de keten, en die noodzakelijk zijn voor de juiste of verbeterde werking van de Diensten.
 1. Aansprakelijkheid
  1. SATOS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de verwerkingstijd van banken of vertragingen in uitbetaling.
  2. SATOS is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de Klant geen gebruik kan maken van de Diensten.
  3. SATOS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van transmissie fouten, technische fouten, breakdowns, illegale onderbrekingen van transmissie netwerken of IT-systemen, onderbrekingen of fouten van de computersystemen of software van de Klant.
  4. Indien medewerkers van SATOS informatie verschaffen aan Klanten of Klanten adviezen geven dan is dat louter vrijblijvend en informatief. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. SATOS is dan ook niet aansprakelijk voor eventueel geleden of te lijden schade als gevolg van deze informatie of adviezen.
  5. SATOS is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of beschadiging van data, verlies van omzet, gemiste mogelijkheden, gederfde omzet.
  6. Wanneer de Klant gebruikt maakt van website of Diensten die niet door SATOS wordt verleend of aangeboden, dan is SATOS niet aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of prestaties van dergelijke websites of Diensten van derden, noch voor enige schade die de Klant lijdt door het gebruik daarvan.
  7. De beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval dat de aansprakelijkheid het gevolg is van de tot de leidinggevenden behorende ondergeschikten van SATOS, noch voor aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt op basis van toepasselijk dwingend recht.
 1. Compliance
  1. Ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving moet SATOS ten alle tijden de identiteit van haar Klanten (kunnen) vaststellen en zorg dragen voor de legitimiteit van transacties en retourbetalingen. In beide gevallen zal de Klant zich aldus moeten houden aan SATOS “Know Your Customer” en “Anti-Money Laundering” beleid en openstaande verificatietaken moeten doorlopen.
  2. Op grond van haar “Know Your Customer” en “Anti-Money Laundering” beleid kan SATOS specifieke cliëntenonderzoeken uitvoeren. SATOS kan Klanten met veel, grote of verdachte transacties om aanvullende informatie en documentatie vragen. SATOS heeft hierbij het recht de uitvoering van transacties van deze Klanten op te schorten. Klanten van wie hun transacties aldus zijn opgeschort kunnen deze opgeschorte orders of opgeschorte en nog niet uitgevoerde transacties niet annuleren.
  3. Als SATOS met betrekking tot een bepaalde Klant een vermoeden heeft van fraude, terrorismefinanciering, witwassen, vals spel of wanneer SATOS daartoe wettelijk verplicht is, kan SATOS zijn gegevens met overheden of financiële instellingen delen. Voorts heeft SATOS hierbij het recht de uitvoering van transacties van deze Klanten op te schorten. Klanten van wie hun transacties aldus zijn opgeschort kunnen deze opgeschorte orders of opgeschorte nog niet uitgevoerde transacties niet annuleren.
  4. Zowel Klant als SATOS dient te handelen conform alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent maar niet beperkt tot cryptovaluta en ontvangen gelden.
  5. Indien Klant niet in Nederland woont of verblijft, moet de Klant zich niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden maar ook aan de voor de Klant geldende wet- en regelgeving in het land waar de Klant woont of verblijft.
 1. Opzegging
  1. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet, heeft SATOS het recht om de Dienstverlening stop te zetten en de contractuele relatie met de Klant op onmiddellijk te zeggen zonder verdere kennisgeving aan de Klant indien:
   1. Overheidsinstellingen of -autoriteiten een onderzoek instellen naar de Klant in verband met mogelijke misdrijven;
   2. SATOS daartoe gehouden is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of gerechtelijke beslissingen; of
   3. De Klant in gebreke is en blijft om SATOS informatie te verschaffen die SATOS nodig heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
  2. In geval van opzegging van de contractuele relatie met de Klant zal de Klant alle assistentie en medewerking verlenen die SATOS redelijkerwijs nodig heeft om de contractueel relatie af te handelen. De Klant zal bijvoorbeeld zijn cryptovaluta naar de Wallet van een derde transfereren. In geval de Klant nalaat om dit binnen 14 dagen na opzegging te effectueren is SATOS, zonder aansprakelijkheid jegens de Klant, gerechtigd om de cryptovaluta te verkopen en de koopsommen over te maken naar het laatst bij SATOS bekende bankrekeningnummer van de Klant.
 1. Diversen
  1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd conform Nederlands recht. Deze algemene voorwaarden vormen geen beperking van de dwingende rechtelijke consumentenbescherming die de Klant mogelijk toekomt onder de toepasselijke wetgeving in het land waar de Klant zijn woonplaats heeft.
  2. Alle geschillen, op welke basis dan ook, die verband houden met de contractuele relatie tussen SATOS en de Klant, deze algemene voorwaarden of de Diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Klant – binnen een maand nadat SATOS deze bepaling schriftelijk heeft ingeroepen – kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
  3. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.
  4. SATOS kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Bijvoorbeeld in geval van een wijziging in de toepasselijke wet- en regelgeving, wijzigingen in de bedrijfsvoering van SATOS of externe omstandigheden die een significante impact hebben op de bedrijfsvoering van SATOS. SATOS stelt de Klant minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op de Klant van toepassing zijn, op de hoogte. Als de Klant de wijzigingen niet wil accepteren, kan de Klant zijn contractuele relaties met SATOS opzeggen voordat de wijzigingen van kracht zijn.
  5. SATOS stuurt de Klant informatie over zijn account (zoals betalingsautorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij zijn registratie.
  6. De Klant moet ervoor zorgen dat zijn contact- en andere informatie juist en up-to-date is. Wijzigingen moet de Klant onmiddellijk aan SATOS doorgeven. SATOS is gerechtigd om het door de Klant opgegeven contact- en adresgegevens als zodanig te gebruiken totdat Klant SATOS een nieuw adres meedeelt.
  7. Het is Klant niet toegestaan om de contractuele relatie met SATOS of enige rechten en verplichtingen daaronder (waaronder die in deze algemene voorwaarden) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SATOS over te dragen aan een derde.
  8. Alle (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Diensten, de achterliggende software, de content en de inrichting daarvan behoren toe aan SATOS en haar licentiegevers. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SATOS is het de Klant niet toegestaan de Diensten op enigerlei wijze te verkopen, te distribueren, te publiceren, uit te zenden, te doen circuleren of te exploiteren. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SATOS is het U de Klant toegestaan de Diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, (al dan niet elektronisch) door te geven, aan te passen, te tonen, door te leveren, in licentie te geven, via een link te verstrekken of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Bedrijfsgegevens:

SATOS B.V.

KvK: 65743954
BTW: NL856241106B01
Adres: Kraijenhoffstraat 137A
Postcode: 1018RG
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland

SATOS is een dochteronderneming van Bitned Beheer B.V.

KvK: 65678192
BTW: NL856211096B01
Adres: Kraijenhoffstraat 137A
Postcode: 1018RG
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland