Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste Update: 3 september, 2020

Voordat je order kunt plaatsen bij SATOS moet je akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en aangeven dat je akkoord bent met onze actuele verificatiemethoden. We willen ons niet verschuilen achter een berg tekst en spelregels, maar vinden het belangrijk dat je precies weet wat je van ons kunt verwachten. Hiernaast vallen cryptovaluta in- en verkoop platformen zoals SATOS onder het toezicht van De Nederlandse Bank en dienen we ons netjes aan de spelregels te houden.

Om je tijd te besparen hebben we onze juristen gevraagd om de belangrijkste voorwaarden simpel en duidelijk te verwoorden. Dus, gewoon in het Nederlands zonder te veel moeilijke termen en vakjargon.

De belangrijkste voorwaarden voor het aankopen of verkopen van cryptovaluta via onze site luiden in het kort als volgt:

 • Het kopen van cryptocurrency doe je op volledig eigen risico. Wij geven geen advies bij aan- en verkopen.
 • Alle verrichtte transacties zijn uitsluitend voor jouzelf. Dit houdt in dat de ontvangende wallet ook onder jouw beheer staat.
 • Je bent meerderjarig en woont in de SEPA zone, US-persons zijn uitgesloten van het gebruik van SATOS.
 • Je verklaart bij met het plaatsen van een bestelling dat de tegoeden (zowel in euro’s als cryptocurrency) legitiem van aard zijn en kan dit – indien opgevraagd door SATOS – aantonen.  Wanneer je dit niet of onvoldoende aantoont kan SATOS de transactie opschorten of ongedaan maken.
 • Je begrijpt dat SATOS wettelijke verplicht is om iedereen die een bestelling plaatst te identificeren, alle transacties te monitoren en verdachte transacties te melden bij gepaste overheidsinstanties.
 • Je begrijpt dat bovengenoemde opsomming niet volledig is en de volledige algemene voorwaarden hieronder staan omschreven.

Meer weten? Pak even een kop koffie of thee en neem even de tijd om onze volledige algemene voorwaarden te bestuderen. Helaas moeten we hier wel iets serieuzer worden in ons taalgebruik. Geen zorgen, mocht je na het lezen van onderstaande voorwaarden nog vragen hebben, stel deze dan gerust via onze live chat, e-mail of telefoon.

Wijzigingen in de voorwaarden

Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in deze voorwaarden zal de datum bovenaan deze pagina gereviseerd worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je extra notificeren, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail of een bericht op onze blog. Verder raden we iedereen die gebruik maakt van onze website en diensten aan om ook ons privacybeleid aandachtig door te lezen.

Definities

1. “Cryptovaluta” een digitale eenheid die een waarde vertegenwoordigd. Deze worden elders ook wel digitale valuta, tokens of credits genoemd.

2. “Cryptovaluta-adres” is een adres dat je kan vergelijken met een bankrekeningnummer, maar in dit geval voor cryptovaluta.

3. “Miner(s)” computers die door personen of bedrijven ingezet worden om tegen een vergoeding cryptocurrency-transacties te controleren.

4. “Relatie of koper” “hiermee wordt jij als gebruiker van onze website bedoeld.

De voorwaarden

 1. SATOS verplicht al haar klanten een eenmalig verificatieproces te doorlopen. Bestellingen worden pas geleverd wanneer dit proces voltooid is. Je kunt de koop/verkoop overeenkomst in de tussentijd in geen enkel geval ontbinden.
 2. SATOS kent een KYC/AML beleid op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering en sanctiewet en voert op basis hiervan cliëntenonderzoeken uit. SATOS kan relaties met veel, grote of verdachte transacties om aanvullende informatie en documentatie vragen. SATOS heeft hierbij het recht transacties op te schorten.
 3. Voltooide transacties zijn in alle gevallen definitief en niet omkeerbaar.
 4. Je verklaart af te zien van je wettelijke bedenktijd. Je hebt geen recht op ontbinding van de overeenkomst, nu de prijs van cryptovaluta gebonden is aan schommelingen op de financiële markt. SATOS heeft daarop geen invloed. Geplaatste en/of uitbetaalde orders zijn daarom definitief en niet door jou omkeerbaar.
 5. SATOS behoudt zich het recht voor om geplaatste en betaalde orders te allen tijde op te schorten of te annuleren totdat deze orders door SATOS zijn afgerond. SATOS is niet aansprakelijk voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
 6. Wanneer bedragen teruggestort worden op onze rekening of wij gelden retour naar jou sturen, bijvoorbeeld door het invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) of fraude is SATOS gerechtigd om naar eigen inzicht kosten in rekening te brengen.
 7. Indien er bij SATOS enig vermoeden van fraude of misbruik ontstaat, behoudt SATOS zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd. SATOS behoudt zich tevens het recht voor om eventuele kosten door te berekenen.
 8. Zowel relatie als SATOS dient te handelen conform alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent maar niet beperkt tot cryptovaluta en ontvangen gelden.
 9. Indien je niet in Nederland woont of verblijft, dien je jezelf niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden maar dien je jezelf ten alle tijde eveneens te houden aan de voor jou geldende wet- en regelgeving in het land waar je woont of verblijft.
 10. Je bent je ervan bewust dat de waarde van cryptovaluta sterk kan fluctueren en je geen garantie hebt op het stijgen noch behouden van de waarde van de door jou in bezit zijnde of te bezitten cryptovaluta.
 11. Bij het kopen of verkopen van cryptovaluta verklaar je meerderjarig te zijn of heb je toestemming van een ouder of voogd en verklaar je verder in Europa te wonen en geen Amerikaans (VS) burgerschap te hebben.
 12. Relatie zal te allen tijde de volle waarheid spreken en verklaren en is eigenaar of gemachtigd van of voor het door haar opgegeven rekeningnummer.
 13. Het rekeningnummer dat gebruikt wordt voor de verwerking en/of betaling van de order dient op persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor jij handelingsbevoegd bent.
 14. Je verklaart de uiteindelijke belanghebbende (UBO) te zijn van de (crypto)valuta die gebruikt wordt in de handelsrelatie met SATOS. Als dit niet het geval is dien je dit altijd voorafgaand aan de transactie aan te geven.
 15. Transacties met SATOS betreffen digitale goederen zonder vaste waarde. De te hanteren koers bij een handelstransactie wordt ten tijde van de transactie vastgesteld door SATOS. Deze koers is eenmalig, en na afloop van de transactie kan hier geen beroep meer op gedaan worden.
 16. SATOS heeft geen invloed op de verdere afhandeling en verwerkingstijd van transacties door het (cryptovaluta)netwerk en de miners.
 17. Je verzendt de (crypto)valuta naar een door SATOS opgegeven bestemming. Nadat de (crypto)valuta door SATOS zijn ontvangen gaat SATOS over tot uitbetaling. Uitbetalingen voor cryptovaluta voert SATOS pas uit zodra alle cryptovaluta ontvangen zijn en door het netwerk bevestigd zijn. Indien het aantal (crypto)valuta afwijkt zal SATOS de uit te betalen tegenwaarde aanpassen. In het geval dat je meer (crypto)valuta gestuurd hebt dan het aantal van je order, kan de koers door SATOS herberekend worden op basis van het ontvangen aantal.
 18. Cryptovaluta dienen binnen de gestelde tijdsduur op de transactiepagina door SATOS ontvangen te zijn. Indien de cryptovaluta later ontvangen wordt, berekent SATOS een koers van het moment van ontvangen (de actuele koers).
 19. Betalingen voor cryptovaluta dienen binnen de op de transactiepagina aangegeven termijn afgerond te zijn. Indien de betaling later wordt afgerond, kan SATOS een nieuwe koers berekenen van het moment van afronden van de betaling (de actuele koers).
 20. Indien je meer betaald hebt dan het bedrag van je order zal de koers door SATOS herberekend worden op basis van het ontvangen bedrag.
 21. SATOS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de verwerkingstijd van banken of vertragingen in uitbetaling.
 22. SATOS moet ten alle tijden de identiteit van haar klanten vaststellen en zorg dragen voor de legitimiteit van transacties en retourbetalingen. In beide gevallen zul je je dus moeten houden aan ons KYC/AML beleid en openstaande verificatietaken moeten doorlopen. Indien dit na 60 dagen nog niet is gebeurt, bestaat de kans dat de rekeninghouder geen toestemming heeft gegeven voor de transactie en heeft SATOS het recht om de aankoop om te zetten in euro’s om de rekeninghouder te beschermen tegen koersrisico’s.
 23. Het (cryptovaluta-)adres dat gebruikt wordt bij het handelen heb je in eigen bezit. Onder eigen bezit wordt verstaan het in beheer hebben van de publieke en de privé sleutel van het betreffende adres en/of indien het gaat om een adres van een online wallet of crypto-handelsbeurs hier het hoofdelijk beheer over te hebben.  Het is niet toegestaan betalingen direct aan derden te verrichten anders dan crypto-handelsbeurzen. Vul je toch het (cryptovaluta-)adres van iemand anders in, bijvoorbeeld van een webshop, dan is dit geheel op eigen risico. SATOS behoudt zich het recht voor om dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.
 24. De relatie kan aansprakelijk gehouden worden voor schade geleden als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie. Het aanleveren en invoeren van de juiste gegevens (denk aan jouw cryptovaluta-adres of betaalgegevens) is je eigen verantwoordelijkheid.
 25. Je verklaart door het akkoord gaan met deze voorwaarden dat de aangeboden (crypto)valuta op legitieme manier zijn verkregen en je geen vermoeden en/of kennis hebt van een mogelijk illegaal verleden van de (crypto)valuta.
 26. Eventuele gekregen informatie of adviezen van medewerkers, zowel telefonisch, per e-mail of persoonlijk zijn vrijblijvend informatief en je kunt hier geen enkele rechten of aansprakelijkheid aan ontlenen. SATOS is niet aansprakelijk voor eventueel geleden of te lijden schade als gevolg van deze informatie of adviezen.
 27. SATOS biedt geen enkele garantie voor het later kunnen terugkopen van jouw cryptovaluta of het bedrag dat je er eventueel voor terugkrijgt.
 28. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van cryptovaluta. SATOS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gestolen of vermiste cryptovaluta.
 29. Aanbiedingen door SATOS zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
 30. SATOS stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het overtreden van het in deze algemene voorwaarden gestelde.
 31. SATOS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het misbruik van verkregen persoonsgegevens of (crypto)valuta indien deze verkregen zijn door middel van e-mail accounts van de relatie welke niet beveiligd waren of gehackt zijn.
 32. In bepaalde gevallen delen wij gegevens met overheden of financiële instellingen. We doen dit alleen wanneer we een vermoeden hebben van fraude, terrorismefinanciering, witwassen, vals spel of wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te delen.
 33. SATOS probeert zo veel mogelijk fraude en/of witwassen te voorkomen. SATOS is te allen tijde naar eigen inzicht gerechtigd om alle handelsactiviteiten met de relatie te beëindigen. Wanneer er een vermoeden bestaat van het in strijd zijn met de algemene voorwaarden of wet en regelgeving, is SATOS gerechtigd passende maatregelen te nemen.
 34. Alle diensten en producten van SATOS vallen onder de Nederlandse wet en regelgeving.